Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az Order of Cyprus (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon elérhető szolgáltatás üzemeltetője) adatkezelőnek minősül.

Az Order of Cyprus kizárólag olyan adatokat kezel, melyeket közvetlenül Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele vagy kapcsolatfelvétel okán, a honlapon elhelyezett űrlapok beküldésével, vagy közvetlenül történő megkeresés (e-mail, telefon) vagy személyes megkeresés során.

Az Order of Cyprus az Ön adatait kizárólag azon címen használja, hogy Önnel mint ügyfelével, leendő ügyfelével a kapcsolatot tarthassa. Ez az adatkezelés egyetlen célja.

Az Order of Cyprus az alábbi adatok megadását kéri Öntől a kapcsolatfelvétel során: név, e-mail cím, telefonszám.

Az Order of Cyprus a kapott adatokat 10 napig őrzi, ezután azok törlésre kerülnek.

Az Order of Cyprus kijelenti, hogy a weboldal felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Order of Cyprus olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a weboldalon jelzett elérhetőségek útján.
Az Order of Cyprus fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására.
Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. 

Felügyeleti Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Data Privacy Statement